فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

آبان 4 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )


تیتر مقالهنویسنده 
روجلدشماره 51
پشت جلدشماره 51
آسيب شناسي كاربرد بلاغت در شعر كودك (در دهه‌هاي ۷۰ تا ۹)افسانه موسوي گرمارودي/ احمد خاتمي / مريم جلالي
اهميت علم و دانش و آگاهي در بين رجال فرهنگي - تاريخي كليله و دمنه با تاكيد...وحيد اميري ياسي كند/ علي دهقان / حميدرضا فرضي
بررسي استعاره مفهومي «مي» در ادبيات مكتب خانه‌‌هاي ايراننسرين جبار خلجي بناب / عزيز حجاجي كهجوق / آرش مشفقي
بررسي الهامات و القائات در اسرار التوحيدعظيم محمدنژاد / علي رمضاني/ نرگس اصغري گوار / حسينقلي صيادي
بررسي خلق و خلق محمدي در مثنوي هاي شعر فارسي ...رقيه هادي پور / مريم محمدزاده / رامين صادقي نژاد
بررسي عناصر داستاني در داستان‌هاي معاصر كتاب‌هاي فارسي دوره دوم متوسطهمجيد سلطاني/ مهدي نوروز / اكبر شعباني / بتول فخر اسلام
بررسي و تحليل ايهام و انواع آن در ديوان عالمي دارابجردي (شاعر قرن دهم)اعظم بازگير الوار / محمد طاووسي / مريم امير ارجمند/ فاطمه امامي
بررسي نيروهاي اهريمني در اساطير ايران باستان و بازتاب آن در ويس و رامينمعصومه نظري و ايوب كوشان
جلوه‌هاي ادبيات غنايي در اشعار شهريارليلا زارع سلماسي/ ناصر ناصري / جليل اميرپور دارياني
بررسي مسائل اجتماعي مولانا در غزليات شمسياله رحمانيان / رضا اشرف زاده / بتول فخر اسلام
آيه اكمال دين در آيينه بلاغتمهين شهريور / محمدعلي ربي پور / عليرضا رامين / صدرا عليپور