فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

خرداد 11 یکشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 43
بازتاب مؤلّفه‌هاي رئاليسم در داستان «گيله مرد» بزرگ علويرضا دهقان اشتيواني / اكبر شعباني
بررسي كاركرد ارتباطي و رسانه‌اي صور خيال و آرايه‌هاي ادبيهادي پيرگزي / اكبر شعباني
تحليلي فرماليستي از نفثه المصدورفروغ جليلي
سير تحوّل حماسه در شعر معاصر فارسي (از نيما تا روزگار ما)آزاده حسين زاده / علي سرور يعقوبي / محمدرضا قاري
خورشيد منظومة مولوياكرم رحماني/ هاجر خادم / رضا اقدامي
سياست تمركز گرايي در سياست نامه و قابوس نامهنجيبه هنرور
صناعات پردازي آوايي بديعي شعر گلچين گيلانيعلي اكبر شوبكلايي / ابراهيم ابراهيم تبار / محمد فيروزي بند پي
روايت شناسي منظومة «سام و بهرام» فياض لاهيجي و ...هاله اژدرنژاد / احمدرضا يلمه‌ها
عشق و سيماي رهروان حقيقي آن در منظومه‌هاي غنايي و خسرو و شيرين ...علي رضايي حمزه كندي / عزيز حجاجي كهجوق
اقليم گرايي و طبيعت و جايگاه آن در تصوير پردازي شاعرانة شفيعي كدكنييعقوب نوروزي / عسگر بابازاده اقدم
مؤلّفه‌هاي هويّت ملّي در سروده‌هاي عارف قزويني و ...طاهره چال دره / معصومه صادقي
نقد كهن الگوي قهرمان در داستان جمشيد و خورشيد ...بهناز عليميرزايي/ ميرجلال الدين كزّازي
چكيده مقاله ها (انگليسي)جكيده مقالات شماره 43
چكيده مقاله ها (انگليسي)جكيده مقالات شماره 43