فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 43
بازتاب مؤلّفه‌هاي رئاليسم در داستان «گيله مرد» بزرگ علويرضا دهقان اشتيواني / اكبر شعباني
بررسي كاركرد ارتباطي و رسانه‌اي صور خيال و آرايه‌هاي ادبيهادي پيرگزي / اكبر شعباني
تحليلي فرماليستي از نفثه المصدورفروغ جليلي
سير تحوّل حماسه در شعر معاصر فارسي (از نيما تا روزگار ما)آزاده حسين زاده / علي سرور يعقوبي / محمدرضا قاري
خورشيد منظومة مولوياكرم رحماني/ هاجر خادم / رضا اقدامي
سياست تمركز گرايي در سياست نامه و قابوس نامهنجيبه هنرور
صناعات پردازي آوايي بديعي شعر گلچين گيلانيعلي اكبر شوبكلايي / ابراهيم ابراهيم تبار / محمد فيروزي بند پي
روايت شناسي منظومة «سام و بهرام» فياض لاهيجي و ...هاله اژدرنژاد / احمدرضا يلمه‌ها
عشق و سيماي رهروان حقيقي آن در منظومه‌هاي غنايي و خسرو و شيرين ...علي رضايي حمزه كندي / عزيز حجاجي كهجوق
اقليم گرايي و طبيعت و جايگاه آن در تصوير پردازي شاعرانة شفيعي كدكنييعقوب نوروزي / عسگر بابازاده اقدم
مؤلّفه‌هاي هويّت ملّي در سروده‌هاي عارف قزويني و ...طاهره چال دره / معصومه صادقي
نقد كهن الگوي قهرمان در داستان جمشيد و خورشيد ...بهناز عليميرزايي/ ميرجلال الدين كزّازي
چكيده مقاله ها (انگليسي)جكيده مقالات شماره 43
چكيده مقاله ها (انگليسي)جكيده مقالات شماره 43