فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مهر 10 پنجشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشمار 46
بررسي انديشه‌هاي تلفيقي در آثار مهدي اخوان ثالثفاطمه حاجي رحيمي / حسن شهرياري
بررسي مقايسه اي طنز در آثار سنايي و عطارمحمدعلي جهاني قادي / رضا فهيمي/ عباسعلي وفائي / ملك محمد فرّخزاد
بررسي مؤلفه‌هاي رئالسم اجتماعي در اشعار فرو فرخزادليلا قلي پوري
تحليل جامعه شناختي گفتمان فولكلور آذربايجان ...رسول بابازاده/ حبيب اله زنجاني/ سيف اله سيف الهي
تحليل سبكي غزل هاي كاتبي نيشابوريبهرام بشيري خطيبي / رستم اماني / حميدرضا فرضي
بررسي تصاوير خيالي فلك از نگاه خاقاني و نظامينجيبه هنرور / فرهاد فلاحت‌خواه
قافيه در خسرو و شيرين نظاميعزيزه نجفي / خداويردي عباس زاده
مؤلفه‌هاي بسا استعماري در اشعار محمد تقي بهارسيد گوهر نوربخش / عبدالحسين فرزاد
نقد و بررسي موضوع بي سايگي پيامبر مكرم اسلام در نعتيّات نبويرقيه هادي پور / مريم محمد زاده / رامين صادقي نژاد
بررسي بسامد اوزان بحور و ساختار قوافي در نسخه خطي عقودالجواهر احمد داعيعبداله قاسمي / زهرا خسروي ومكاني