فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
روجلديشماره 41
آسيب شناسي زيبايي شناختي شعر امروزفاطمه حيدري / آرش مشفقي
بررسي و تحيليل ادبي و روان پزشكي اختلال روان تني «فريدون» در شاهنامهزينب باقري / محمدعلي داودآبادي / علي سرور يعقوبي
بررسي و تطبيق كهن الگوي سايه با داستان «بشر پرهيزكار» از هفت پيكر نظاميوجيهه تركماني باراندوزي
بررسي مؤلفه‌هاي عبوديت و موانع آن در شعر قيصر امين پوركرمعلي اكبري / اكبر شعباني
تحليل منظومة «سليم و سلمي» بر اساس نظرية ريخت شناسي ولاديميرپراپفلاحت خواه / عدل پرور
تقدم محتوا بر فرم در ميني مال‌هاي «مرزبان نامه و سياست نامه»نامداري / اوجاق عليزاده
حماسه در اشعار ابوالقاسم عارف قزوينياشرف محمودآبادي / علي اصغر باباصفري
ذات صفات خدا از ديدگاه مولويسپهري صومعه سفلي / فاطمه مدرسي
سنجش داستان بانوي حصاري از هفت پيكر نظامي با كهن الگوي سفر قهرمانراحله عبداله زاده برزو / محمد ريحاني
فراداستان تاريخ نگارانه با تكيه بر مهرة سرخ سياوش كسراييمعصومه صادقي
گذر بر شاهراه اكسيراكرم رحماني
نوع ادبي و ماهيت هنري در نمايشنامه و فيلمنامهعباس باقي نژاد