فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

تیر 16 دوشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )


تیتر مقالهنویسنده 
روجلديشماره 41
آسيب شناسي زيبايي شناختي شعر امروزفاطمه حيدري / آرش مشفقي
بررسي و تحيليل ادبي و روان پزشكي اختلال روان تني «فريدون» در شاهنامهزينب باقري / محمدعلي داودآبادي / علي سرور يعقوبي
بررسي و تطبيق كهن الگوي سايه با داستان «بشر پرهيزكار» از هفت پيكر نظاميوجيهه تركماني باراندوزي
بررسي مؤلفه‌هاي عبوديت و موانع آن در شعر قيصر امين پوركرمعلي اكبري / اكبر شعباني
تحليل منظومة «سليم و سلمي» بر اساس نظرية ريخت شناسي ولاديميرپراپفلاحت خواه / عدل پرور
تقدم محتوا بر فرم در ميني مال‌هاي «مرزبان نامه و سياست نامه»نامداري / اوجاق عليزاده
حماسه در اشعار ابوالقاسم عارف قزوينياشرف محمودآبادي / علي اصغر باباصفري
ذات صفات خدا از ديدگاه مولويسپهري صومعه سفلي / فاطمه مدرسي
سنجش داستان بانوي حصاري از هفت پيكر نظامي با كهن الگوي سفر قهرمانراحله عبداله زاده برزو / محمد ريحاني
فراداستان تاريخ نگارانه با تكيه بر مهرة سرخ سياوش كسراييمعصومه صادقي
گذر بر شاهراه اكسيراكرم رحماني
نوع ادبي و ماهيت هنري در نمايشنامه و فيلمنامهعباس باقي نژاد