فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مهر 24 چهار شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
روجلديشماره 41
آسيب شناسي زيبايي شناختي شعر امروزفاطمه حيدري / آرش مشفقي
بررسي و تحيليل ادبي و روان پزشكي اختلال روان تني «فريدون» در شاهنامهزينب باقري / محمدعلي داودآبادي / علي سرور يعقوبي
بررسي و تطبيق كهن الگوي سايه با داستان «بشر پرهيزكار» از هفت پيكر نظاميوجيهه تركماني باراندوزي
بررسي مؤلفه‌هاي عبوديت و موانع آن در شعر قيصر امين پوركرمعلي اكبري / اكبر شعباني
تحليل منظومة «سليم و سلمي» بر اساس نظرية ريخت شناسي ولاديميرپراپفلاحت خواه / عدل پرور
تقدم محتوا بر فرم در ميني مال‌هاي «مرزبان نامه و سياست نامه»نامداري / اوجاق عليزاده
حماسه در اشعار ابوالقاسم عارف قزوينياشرف محمودآبادي / علي اصغر باباصفري
ذات صفات خدا از ديدگاه مولويسپهري صومعه سفلي / فاطمه مدرسي
سنجش داستان بانوي حصاري از هفت پيكر نظامي با كهن الگوي سفر قهرمانراحله عبداله زاده برزو / محمد ريحاني
فراداستان تاريخ نگارانه با تكيه بر مهرة سرخ سياوش كسراييمعصومه صادقي
گذر بر شاهراه اكسيراكرم رحماني
نوع ادبي و ماهيت هنري در نمايشنامه و فيلمنامهعباس باقي نژاد