فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

خرداد 11 یکشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 45
انواع تمثيل در ادب فارسيسردار بافكر
بررسي جامعه شناختي رمان «طوبي و معناي شب» اثر شهرنوش پارسي پورزينب رحمانيان / پروانه عادل زاده / كامران پاشايي فخري
بررسي سيماي دنيا در شاهنامه فردوسي بر اساس ادبيّات تبليغيمهرانه غلامي داودي / ابراهيم ابراهيم تبار
بررسي سبك شناسي قصايد حكيم شفايي اصفهانيعلي آذرگون
بررسي تأثر سبكي تقي دانش از حافظ شيرازيرجب توحيديان
بررسي نشانه شناسي مناسك گذر در داستان گل و نوروز خواجوي كرمانيعلي هاشم زاده / حميدرضا فرضي / علي دهقان
تحليل شگردهاي داستاني در منظومه يوسف و زليخاي جاميبرات محمّدي
نقدي بر آثار داستاني علي دشتي و محمد حجازيمحمد عيسي زاده حاجي آقا
مضمون سازي با اصطلاحات خوشنويسي در مثنوي سلسه الذهبناهيده عدلي/ علي دهقان / رستم اماني استمال
الزامات اجتماعي خلفا در توجه به ادبا و نفوذ واژگان فارسيسعيد حميدي / محبوب مهدويان