فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

فرودرین 16 شنبه
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

مدیر مسئول: دكتر شهريار حسن زاده ( استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي واحد خوي)

سردبیر: دكتر عليرضا مظفري ( دانشيار گروه زبان و ادبيات دانشگاه اروميه )

نوع نشریه: علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي به شماره شاپا: ۸۶۹۸-۱۷۳۵

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

درباره نشریه

فصلنامه بهارستان سخن، تنها مجلة ادبي شمال غرب كشور در دانشگاه آزاد اسلامي در گروه تخصصي زبان و ادبيات فارسي واحد خوي به چاپ مي‌رسد؛ اين فصلنامه از سال 1382 با تلاش و معاونت محترم پژوهشي واحد به سردبيري آقاي دكتر احمد فرشبافيان صافي و مدير مسئول آقاي دكتر احمد شوقي نوبر به صورت علمي – ترويجي شروع به كار كرد و پس از شش سال فعاليت مستمر از شماره 12 فصلنامه طي مجور شماره: 372775/87-12/10/88 به رتبه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ارتقاء درجه نايل شد. فصلنامة بهارستان سخن به صورت فصلي بوده و بطور مداوم در چهار نوبت در سال و در هر نوبت حدوداً 10 مقاله علمي تخصصي ادبي در زمينه‌هاي حماسي، نسخه شناسي، دستور ، بررسي و معرفي شرح اشعار شاعران ايران و جهان و ... به چاپ مي‌رسد.

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )